Jak założyć własną firmę? Działalność gospodarcza krok po kroku

Jak założyć własną firmę? Działalność gospodarcza krok po kroku

Jak założyć własną działalność gospodarczą?

Założenie własnej działalności gospodarczej może okazać się idealnym pomysłem dla osób, które chcą być swoim szefem. Powołanie do życia własnej działalności gospodarczej nie jest wcale trudne.

Wybór rodzaju działalności gospodarczej – krok pierwszy.

Na samym początku drogi do zostania przedsiębiorcą musimy podjąć decyzję o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Naszą działalność gospodarczą możemy prowadzić jako jednoosobowa działalność lub spółka. Wybór formy działalności gospodarczej ma wpływ na ilość środków finansowych niezbędnych do założenia działalności gospodarczej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – jak założyć?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest prosta w założeniu. Nie wymaga posiadania żadnych środków finansowych w celu jej założenia. W celu jej rejestracji należy udać się do urzędu gminy lub miasta. Rejestracja jest dokonywana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez złożenie wniosku wniosku CEIDG-1. Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą należy pamiętać, że właściciel firmy odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy.

Działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej – jak założyć?

Spółka cywilna jest powoływana do istnienia w oparciu o sporządzoną umowę pomiędzy wspólnikami, których musi być minimum dwóch. Założenie spółki cywilnej wymaga złożenia wniosku CEIDG-1 w urzędzie gminy lub miasta. Rejestracja spółki cywilnej nie wymaga posiadania środków finansowych. Wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki i wnoszą wkład w postaci środków finansowych, wiedzy czy usług. Zapamiętać należy, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że wszelkie umowy są zawierane przez wszystkich wspólników w ich własnym imieniu, a nie w imieniu spółki.

Działalność gospodarcza w formie spółki prawa handlowego – jak założyć?

Spółki prawa handlowego dzielą się na spółki osobowe i kapitałowe. Spółka osobowa we własnym imieniu może nabywać nieruchomości, prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywana. Spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej, a odpowiedzialność za jej zobowiązania ponoszą wszyscy wspólnicy całym swoim majątkiem. Spółka kapitałowa posiada kapitał zakładowy, osobowość prawną i własny majątek odrębny od majątku osobistego wspólników lub akcjonariuszy. Wspólnicy spółki są określani jako udziałowcy, którzy nie odpowiadają za jej zobowiązania. Spółka kapitałowa odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

Działalność gospodarcza w formie spółki jawnej – jak założyć?

Spółka jawna to spółka osobowa, która jest tworzona przez niewielką liczbę wspólników. Pamiętajmy, że w przypadku spółki jawnej podatnikami są wspólnicy, a nie spółka. W przypadku spółki jawnej konieczna jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Koszt rejestracji spółki wynosi 600 zł.

Działalność gospodarcza w formie spółki partnerskiej – jak założyć?

Spółka partnerska to rodzaj spółki osobowej, którą mogą założyć minimum 2 osoby fizyczne wykonujące wolny zawód. W celu jej powołania należy dokonać rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, której koszt wynosi 600 zł. Wspólnik w spółce partnerskiej ponosi odpowiedzialność za zobowiązania, które są wynikiem wykonywania wolnego zawodu. Odpowiedzialność za zobowiązania niewynikające z wykonywania wolnego zawodu wygląda tak, jak w przypadku wspólników spółki jawnej, czyli całym swoim majątkiem.

Działalność gospodarcza w formie spółki komandytowej – jak założyć?

Spółka komandytowa to również spółka osobowa. W przypadku tej spółki wyróżnia się komandytariusza oraz komplementariusza. Komandytariusz ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki solidarnie i bez ograniczeń majątkiem własnym. Rejestracji spółki dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale przed rejestracją należy sporządzić umowę spółki w formie aktu notarialnego. Koszt rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosi 600 zł.

Działalność gospodarcza w formie spółki komandytowo-akcyjnej – jak założyć?

Spółka komandytowo-akcyjna jest rodzajem spółki osobowej, która łączy w sobie cechy spółki komandytowej i spółki akcyjnej. W celu jej powołania należy posiadać kapitał zakładowym minimum 50000 zł. Do jej powołania należy sporządzić status w formie aktu notarialnego oraz dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku tej spółki wyróżnia się także komplementariusza oraz akcjonariusza. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem. Akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Pamiętajmy, że omawiania spółka nie posiada osobowości prawnej, a nabywanie i zaciąganie zobowiązań odbywa się na takich samych zasadach jak w innych spółkach osobowych.

Działalność gospodarcza w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jak założyć?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, którą może zostać założona przez jedną osobę lub więcej. W celu jej założenia należy posiadać kapitał w wysokości przynajmniej 5000 zł, sporządzić umowę spółki w formie aktu notarialnego oraz dokonać wpisu do KRS. Omawiania spółka posiada osobowość prawną, a wspólnicy nie odpowiadają majątkiem prywatnym za zobowiązania spółki.

Działalność gospodarcza w formie spółki akcyjna – jak założyć?

Spółka akcyjna jest także rodzajem spółki kapitałowej, która może zostać powołana przez jedną lub kilka osób. W celu jej założenia musimy posiadać kapitał pieniężny w wysokości przynajmniej 100000 zł oraz dokonać wpisu do KRS. Współakcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Osobowość prawną spółka nabywa w chwili jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rachunek bankowy działalności gospodarczej – krok drugi.

Kolejnym krokiem po wyborze formy działalności gospodarczej jest założenie rachunku bankowego dla naszej działalności gospodarczej. Istnieje możliwość wykorzystania prywatnego konta bankowego, ale o tym zamiarze musimy powiadomić urząd skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednak warto oddzielić finanse osobiste od firmowych.

Wizyta w urzędzie skarbowym – krok trzeci.

Wizyta w urzędzie skarbowym jest potrzebna w celu uzyskania numeru NIP, rejestracji naszej działalności jako podatnika VAT oraz wyboru formy opodatkowania. Podanie o numer NIP oraz deklaracja formy opodatkowania jest dokonywana w ramach wniosku CEIDG-1, jeżeli zakładamy działalność w oparciu o ten wniosek. Rejestracja podatnika VAT jest dokonywana w oparciu o wniosek VAT-R i VAT-5. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z następujących form opodatkowania

  • skala podatkowa,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa.

Wizyta w Głównym Urzędzie Statystycznym – krok czwarty.

W Głównym Urzędzie Statystycznym uzyskamy REGON. Firmy nie będące przedsiębiorstwami jawnymi otrzymają REGON drogą pocztową. Wspólnicy spółki jawnej muszą osobiście udać się do wspomnianego urzędu.

Wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – krok piąty.

Zgłoszenie płatników składek następuje po wypełnieniu wniosku CEIDG-1. Pamiętajmy, że w ciągu 7 dni należy do ZUS-u zgłosić osoby ubezpieczone.

Państwowa Inspekcja Pracy oraz sanepid – krok szósty.

Jeżeli planujemy zatrudniać pracowników musimy udać się do siedziby Państwowej Inspekcji Pracy oraz sanepidu.

Uzyskanie koncesji oraz zezwoleń – krok siódmy.

Koncesja upoważnia danego przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma znaczenie dla interesu publicznego, bezpieczeństwa państwa oraz obywateli. Zezwolenie to nadanie uprawnień firmie do wykonywania działalność zgodnie z prawem.